обѣщаниѥ

обѣщаниѥ
ОБѢЩАНИ|Ѥ1 (159), -˫А с.
1.Обещание:

се нынѣ гл҃ю ти. потъщисѧ съвьрьшити ѡбѣщаниѥ свое. ЖФП XII, 48а; аще потреба бѹдеть ѥп(с)па поставити... въ трехъ лiцѣхъ избраниѥ... не даниѧ ради ни ѡбѣщаниѧ дара и ѧже по сихъ. но вѣдѧще ихъ правыѧ и съборныѧ вѣры сѹще и чисты житиѥмь (ὑπόσχεσιν) КР 1284, 228в; запрещениѥ приимъ [Моисей] въ землю ѡбѣщанѹю не внити ѥмѹ, ˫аже бѣ тогда къ Июдѣѥмъ ѡбѣщанию главизна. (τῶν... ἐπαγγελιῶν) ΓΑ XIII–XIV, 71а; мы не ˫авимсѧ в попранье понеже имамъ бж(с)твена˫а ѡбѣщань˫а на д҃невна˫а чтень˫а. ˫азыкомъ поема˫а. (τὰ... παραγγέλματα) ФСт XIV, 157а; просвѣщенье освѣщенье е(с) д҃шмъ. жи(т)ю преложенье. обѣщанье ѹвѣдень˫а къ б҃у. (ἐπερώτημα!) ГБ XIV, 25б; времѧ ѹже обѣщань˫а исполнити и ѿступльша(г) ѿ наши(х) б҃ъ с҃на. мое(г) ѿ прельсти избавити хр҃ть˫аньскы˫а (τὰ ἐπεγγελμένα) ЖВИ XIV–XV, 107г; аще ослушаюсѧ повелѣни˫а вл(д)чнѧ то облишенъ буду велики˫а его мл(с)ти и великихъ ѥго обѣщании чюжь буду Пал 1406, 71а;

|| деловое, договорное обязательство:

о съшьствии съ донаты. аврилии еп(с)пъ ре(ч)... обѣщаниѥ бо вьсѣхъ васъ се прѣдълагааше. подобаѥть ѥдиномѹ насъ... сънитисѧ съ начальникы донатьскыими. или съчетатисѧ съ сѹдъмь инѣмъ. (ἡ... ὑπόσχεσις) КЕ XII, 148а; пишеть заповѣ(д) къ брату [умершего мужа] и гл҃еть ему обѣщани˫а. ѿ бывшаго ти нѣколи брата. ѡбручѣни˫а ра(д) бывша(г). iли i въпрошѣньемь iзреченаго. взищеть жена. сего ради не по(д)баеть ка˫ати еи. поне же въ вѣнѣ мѹжа своего пре(л)сти. (τὴν... ἐπαγγελίαν) КР 1284, 277а; аще кто послуха въ свою вещь приведуть... аще не ˫авитьсѧ ˫ако вражда нѣкака. конечнеѥ послѣдова межю ими. ли обѣщаньѥ. или да˫аньѥмь. на пагубу вещи. послушьствѹющемѹ бы(с). МПр XIV, 74; то же Там же, 186 об.;

| завещание:

Аще же преже || сконьчани˫а •ѳ҃• д҃нии дьрьзнеть кто нѣкое ѿ прежере(ч)ныхъ лиць ˫ати. или ѹхыти нѣкое исповѣдание. илi обѣщание... тѣмъ всѣмъ нетвьрдымъ быти повелѣваемъ. (ὑπόσχεσιν) КР 1284, 317б–в; Ли ключить(с) женѣ безъ дѣтии. преже мужа ѹмрети... •д҃•˫а части. таковы˫а пристрѡ˫а. к наслѣдникомъ вдати. конечнѧгѡ ѥ˫а обѣщани˫а. МПр XIV, 170 об.;

| имущественный или денежный залог в связи с договорным обязательством:

да въ винѹ въложеноѥ лице. ни ѥдинѣмь же ѡбразомь не нѹдитсѧ порѹчениѥ даѧти. но токмо исповѣдание безъ клѧтвы. съ обѣщаниѥмь своего имѣниѧ изърещи. (μετὰ ὑποϑήκης) КР 1284, 233в;

|| обет, зарок:

заповѣдаѥмъ симъ ѹже не жити съ ними каковымь любо образъмь. ˫ако ѹбо намъ абиѥ заповѣдано обѣщани˫а подасть показаниѥ. (τῆς ὑποσχέσεως) ΚΕ XII, 51б; Елико ихъ дѣвьство обѣщавъше отъмещютьсѧ обѣащани˫а. (τὴν ἐπαγγελίαν) Там же, 84а; ѡбразъ мнiшьскыи на прочее въсьприимъше... ѿ градовъ да иженѹтсѧ. да своемѹ ѡбѣщанию не рѹгаютсѧ. КР 1284, 153а; то же КВ к. XIV, 116г; егда же ѿпадемъ обѣщани˫а нашего. потреба ѥсть и в на(с)... на ѿмьщениѥ нашемѹ безаконию. ПНЧ XIV, 3б; Кы˫а хитрости ѡбѣщанью мнишьску подобаѥть дѣлати. ѥлико ни ѹставьныхъ ча(с)въ пѣнь˫а ли мл҃твы и всѧкого служень˫а. ѥму пакостѧще. Там же, 144а; кдѣ суть заповѣдi и обѣщани˫а. аже положихомъ пре(д) судищемъ б҃иемъ. (αἱ συνταγαί) ФСт ΧIV, 206г; ты ѡ ѡч҃е... мое˫а послушаи волѧ. не сложи мои(х) к б҃у ѡбѣщании. (τὰς... συνϑήκας) ЖВИ XIV–XV, 91б; ты же не имѣ˫а ѡбѣщани˫а мнишьска свободь сы ѿ того. ПКП 1406, 166а;

| образн. О монашеском служении богу:

да достоино во ѡбѣщании ходите. ни ѹкланѧитесѧ на лѣво. (τοῦ ἐπαγγέλματος) ФСт XIV, 109а; ни же слабу быти в дѣлѣ(х) бл҃гы(х). но готови тещи въ обѣща(н)е б҃ье. ГБ XIV, 66б; тру(д)ѡ [вм. трудѡмь] ѹкрашаѥть(с) постное ѡбѣщание ЗЦ к. XIV, 49в;

|| о религиозном учении:

проклинаю иже въ срацинѣ(х) таiное ѹчение. и обѣщание моаме(д)во. КР 1284, 400г; сего ради изведе слово. [о христианском учении] и распростре по земли всеи обѣщанье. (τὴν ὑπόσχεσιν) ПНЧ XIV, 158г.

2. Возвещение, изъявление божественной воли:

сде братиѥ самъ б҃ъ по обѣщанию ѥго. по срѣдѣ молѧщихсѧ ѥмѹ ѥсть. СбТр XII/XIII, 23 об.; Тъ ст҃ыи самоилъ... роди же сѧ ѿ обѣщани˫а. аньна бо не ражающи помолисѧ б҃у в силомѣ. и помѧну ю г(с)ь роди с҃на самоила. Пр 1383, 147б; изидемъ ис темници се˫а. ра(д)ющесѧ... с надежею бл҃гою. при˫ати ѿ б҃а ѡбѣщанье. вѣчны(х) бл҃гъ. иже буди всѣмъ намъ получити. (τὰς... ὑποσχέσεις) ФСт XIV, 146г; еди(н) [Григорий Богослов] бо ѿ обѣща(н)˫а родителема родисѧ. ˫ако иса(к) авраму и саррѣ. ГБ XIV, 51а; тако бо и м҃ри˫а рожена бысть ѿ акима и ан҃ны. по обѣщанию г(с)ню. Пал 1406, 128а.

♦ землѧ обѣщани˫а см. землѧ.
ОБѢЩАНИѤ2 (3*), -˫А с. То же, что обьщениѥ.
1. Во 2 знач.:

Миръ бо бываѥть в васъ и любы. ˫ако же и въ анг҃лѣхъ. ѥдина д҃ша... ˫ако же ѥсть своѥ разумьѥ и часть и ѡбѣщаниѥ плотноѥ и любезноѥ. сродьство и послѣдованиѥ. (σχέσεις) ФСт ХIV, 87г; собрахомъсѧ ѹбо вкупѣ... не просто и ˫ако же подобаѥть. но бл҃госто˫аннѣ и бл҃голѣпнѣ. послѣдованию ст҃ыхъ и бл҃женыхъ нашихъ ѡц҃ь... ни ѡскарѣжающе похотми. ни разьмѣрѧюще же плотными ѡбѣщаньи. (ταῖς... σχέσεσι) Там же, 89а.

2. В 3 знач.:

Сьставлѧѥть(с) ѡбщениѥ. написанѡѥ и ненаписанѡѥ... || ...аще сключить(с) на таковѣмь обѣщаньи. положеньи. преже быти во тщетѣ. кѡѥгѡждо обещника. по обрѣтень˫а части сi˫а позна(т). (τοιαύτην [κοινωνίαν]) ΜΠр XIV, 184 об.–185.

Ср. обьщаниѥ.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "обѣщаниѥ" в других словарях:

  • Щани — Деревня Щани белор. Шчані Страна БелоруссияБелоруссия …   Википедия

  • вѣщаниѥ — ВѢЩАНИ|Ѥ (25), ˫А с. 1. Разговор, речь: иде же нѣсть смѣха нъ плачь. іде (ж) нѣсть вѣщани˫а нъ трепетъ. иде же нѣсть радости нъ въздыханиѥ. СбТр ХІI/ХІІІ, 19 об.; дьрзованъмь образъмь же и вѣщаниѥмь къ всѣмъ ц(с)рви приходити и бесѣдовати. УСт… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • несъвѣщаниѥ — НЕСЪВѢЩАНИ|Ѥ (1*), ˫А с. Несогласованность, несогласие: Съпрѧженѡ ѥсть ѥже правду пѡзнати истиньную. ѥже су(д) исправити. недомысльно бѡ. не преже наказану о пра веднѣмь. мощи несвѣщани˫а. право расматрѧти. МПр XIV, 43 об. Ср. съвѣщаниѥ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благовѣщаниѥ — БЛАГОВѢЩАНИ|Ѥ (1*), ˫А с. Действие по гл. благовѣщати: и прѣ(д)текъ радъ [вм. въ адъ] на бл҃говѣщаниѥ въскр(с)ни˫а. Пр 1383, 93б …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отъвѣщаниѥ — ОТЪВѢЩАНИ|Ѥ (3*), ˫А с. 1.Ответ: и многашьды ˫а всь д҃нь въпрошахѹ. и ѿвѣщани˫а ѿ нихъ не ѹлѹчиша. ПрЛ 1282, 121а. 2. Ответ на Страшном суде: се же при˫а. и овѣмъ прежнимъ трудникомъ и приставнико(м) бытью. овѣмъ же вчинитисѧ вторыми… или невѣдью …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Піщани — множинний іменник населений пункт в Україні …   Орфографічний словник української мови

  • незавѣщаньѥ — НЕЗАВѢЩАНЬ|Ѥ (3*), ˫А с. Отсутствие завещания: Аще приключить(с) реченымъ родителемъ. въ темници въсаженымъ быти и затворенымъ. дѣти же могуще ѿ незавѣщань˫а в сихъ при˫ать˫а приiти iспросивш(е) (ἐξ ἀδιαϑέτоυ) КР 1284, 309б; Аще же в томь… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Лещаны (Хмельницкая область) — Село Лещаны укр. Ліщани Страна УкраинаУкраина …   Википедия

  • наслѣдиѥ — НАСЛѢДИ|Ѥ (137), ˫А с. 1. Наследство, имущество, переходящее после смерти владельца новому лицу: Аще съ св(о)ею мачехою. iли съ оц҃ѧ своего наложнiцею смѣсить(с). ѿверженъ есть наслѣдь˫а. КР 1284, 309а; аще оставѧть ѥмѹ родители наслѣдиѥ невѣсть… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Дыбуньки — Деревня Дыбуньки белор. Дыбунькі Страна БелоруссияБелоруссия …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»